مهر اتوماتیک مستطیل

مهر اتوماتیک مستطیل


ترودات 8910 imprint با درپوش

ترودات 8910 imprint با درپوش

ترودات 8910 imprint با درپوش - سایز مستطیل 9*26 میلیمتر -ساخت کشور اتریش..

26,400تومان

ترودات 8911 imprint با درپوش

ترودات 8911 imprint با درپوش

ترودات 8911 imprint با درپوش - سایز مستطیل 14*38 میلیمتر -ساخت کشور اتریش..

26,400تومان

ترودات 8912 imprint با درپوش

ترودات 8912 imprint با درپوش

ترودات 8912 imprint با درپوش - سایز مستطیل 18*47 میلیمتر -ساخت کشور اتریش..

33,600تومان

ترودات 8913 imprint با درپوش

ترودات 8913 imprint با درپوش

ترودات 8913 imprint با درپوش - سایز مستطیل 22*58 میلیمتر -ساخت کشور اتریش..

39,600تومان

مهر اتوماتیک تراکس 9010

مهر اتوماتیک تراکس 9010

مهر اتوماتیک تراکس 9010 - سایز مستطیل 9x25 میلیمتر بدون درپوش..

13,200تومان

مهر اتوماتیک تراکس 9011

مهر اتوماتیک تراکس 9011

مهر اتوماتیک تراکس 9011 - سایز مستطیل 38x14 میلیمتر بدون درپوش..

13,500تومان

مهر اتوماتیک تراکس 9012

مهر اتوماتیک تراکس 9012

مهر اتوماتیک تراکس 9012 - سایز مستطیل 48x18 میلیمتر بدون درپوش..

16,500تومان

مهر اتوماتیک تراکس 9013

مهر اتوماتیک تراکس 9013

مهر اتوماتیک تراکس 9013 - سایز مستطیل 22x58 میلیمتر بدون درپوش..

19,000تومان

مهر اتوماتیک تراکس 9015

مهر اتوماتیک تراکس 9015

مهر اتوماتیک تراکس 9015 - سایز مستطیل 32x70 میلیمتر بدون درپوش..

35,000تومان

مهر اتوماتیک تراکس 9016

مهر اتوماتیک تراکس 9016

مهر اتوماتیک تراکس 9016 - سایز 10x70 میلیمتر بدون درپوش..

20,300تومان

مهر اتوماتیک تراکس 9017

مهر اتوماتیک تراکس 9017

مهر اتوماتیک تراکس 9017 - سایز مستطیل 10x50 میلیمتر بدون درپوش..

19,400تومان

مهر اتوماتیک تراکس 9050

مهر اتوماتیک تراکس 9050

مهر اتوماتیک تراکس 9050 - سایز مستطیل 26x42 میلیمتر بدون درپوش..

27,800تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4910 با درپوش

مهر اتوماتیک ترودات 4910 با درپوش

مهر اتوماتیک ترودات جدید 4910-P4.0-با درپوش-سایز 9x26 میلیمتر- تعداد در کارتن 50 عدد..

36,000تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4911 با درپوش

مهر اتوماتیک ترودات 4911 با درپوش

مهر اتوماتیک ترودات جدید 4911-P4.0 با درپوش - سایز 14x38 میلیمتر- تعداد در کارتن 50 عدد - در 6 رنگ م..

36,000تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4912 با درپوش

مهر اتوماتیک ترودات 4912 با درپوش

مهر اتوماتیک ترودات جدید P4.0-4912 با درپوش - سایز 18*47 میلیمتر- تعداد در کارتن 50 عدد..

50,500تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4913 با درپوش

مهر اتوماتیک ترودات 4913 با درپوش

مهر اتوماتیک ترودات جدید 4913-P4.0 با درپوش - سایز 22x58میلیمتر- تعداد در کارتن 50 عدد..

57,600تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4914

مهر اتوماتیک ترودات 4914

مهر اتوماتیک جدید ترودات P4.0-4914 بدون درپوش - سایز 26*64..

68,400تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4915

مهر اتوماتیک ترودات 4915

مهر اتوماتیک ترودات 4915 - بدون درپوش - سایز مستطیل 25x70 میلیمتر..

68,400تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4916

مهر اتوماتیک ترودات 4916

مهر اتوماتیک ترودات 4916 - سایز مستطیل 70x10 میلیمتر- تعداد در کارتن 10 عدد..

70,800تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4925

مهر اتوماتیک ترودات 4925

مهر اتوماتیک ترودات 4925 - سایز مستطیل 25*82 میلیمتر..

87,600تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4926

مهر اتوماتیک ترودات 4926

مهر اتوماتیک ترودات 4926 - بدون در پوش - سایز مستطیل 75*38 میلیمتر- تعداد در کارتن 10 عدد..

120,000تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4927

مهر اتوماتیک ترودات 4927

مهر اتوماتیک ترودات 4927 - بدون در پوش - سایز مستطیل 60x40 میلیمتر- تعداد در کارتن 10 عدد..

112,800تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4928

مهر اتوماتیک ترودات 4928

مهر اتوماتیک ترودات 4928 - سایز مستطیل 60x33 میلیمتر - بدون درپوش -تعداد در کارتن 10 عدد..

99,600تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4929

مهر اتوماتیک ترودات 4929

مهر اتوماتیک ترودات 4929 - سایز مستطیل 50*30 میلیمتر - بدون درپوش- تعداد در کارتن 10 عدد..

92,400تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4931

مهر اتوماتیک ترودات 4931

مهر اتوماتیک ترودات 4931 - سایز مستطیل 70x30 میلیمتر..

120,000تومان

مهر اتوماتیک ترودات 4941

مهر اتوماتیک ترودات 4941

مهر اتوماتیک ترودات 4941 - سایز مستطیل 24*41 میلیمتر - بدون درپوشتعداد در کارتن 10 عدد..

81,600تومان

مهر اتوماتیک سانی  sunny 3514

مهر اتوماتیک سانی sunny 3514

مهر اتوماتیک سانی 3514 - سایز مستطیل 30x50 میلیمتر با درپوش - ساخت ایرانsunny..

31,000تومان

مهر اتوماتیک سانی 2510

مهر اتوماتیک سانی 2510

مهر اتوماتیک سانی 2510 - سایز مستطیل 10x26 میلیمتر با در پوش ساخت ایران sunny- تعداد در کارتن 50 عدد..

12,000تومان

مهر اتوماتیک سانی 2511

مهر اتوماتیک سانی 2511

مهر اتوماتیک سانی 2511 - سایز مستطیل 14x38  میلیمتر با در پوش ساخت ایران- تعداد در کارتن 50 عدد..

13,700تومان

مهر اتوماتیک سانی 2512

مهر اتوماتیک سانی 2512

مهر اتوماتیک ثانی 2512 - سایز مستطیل 47x18 میلیمتر با درپوش ساخت ایران- تعداد در کارتن 50 عدد..

15,300تومان

مهر اتوماتیک سانی 2513

مهر اتوماتیک سانی 2513

مهر اتوماتیک سانی 2513 - سایز مستطیل 20x56 با در پوش ساخت ایران- تعداد در کارتن 50 عدد- sunny..

17,000تومان

مهر اتوماتیک سانی 2514

مهر اتوماتیک سانی 2514

مهر اتوماتیک ثانی 2514 - سایز مستطیل 30x50 میلیمتر با درپوش - ساخت ایران تعداد در کارتن 20 عدد..

30,000تومان

مهر اتوماتیک سانی sunny3510

مهر اتوماتیک سانی sunny3510

مهر اتوماتیک سانی3510 - سایز مستطیل 13x27 میلیمتر با در پوش ساخت ایران sunny..

10,000تومان

مهر اتوماتیک سانی جدید 3511

مهر اتوماتیک سانی جدید 3511

مهر اتوماتیک سانی جدید 3511 - سایز مستطیل 14x38 میلیمتر با در پوش ساخت ایران..

15,000تومان

مهر اتوماتیک سانی جدید 3512

مهر اتوماتیک سانی جدید 3512

مهر اتوماتیک سانی جدید 3512 - سایز مستطیل 47x18 میلیمتر با درپوش ساخت ایران..

16,200تومان

مهر اتوماتیک سانی جدید 3513

مهر اتوماتیک سانی جدید 3513

مهر اتوماتیک سانی جدید 3513 - سایز مستطیل 22x58 میلیمتر با در پوش ساخت ایران..

17,900تومان

مهر اتوماتیک سانی3517

مهر اتوماتیک سانی3517

مهر اتوماتیک سانی3517 - سایزmohr مستطیل 40x60 میلیمتر با در پوش ساخت ایران..

46,000تومان

مهر اتوماتیک سرداس 4310

مهر اتوماتیک سرداس 4310

مهر فشاری اتوماتیک سرداس 4310  - اندازه مستطیل 10*27 ميليمتر - با درپوش..

12,000تومان

مهر اتوماتیک سرداس 4311

مهر اتوماتیک سرداس 4311

مهر اتوماتیک سرداس 4311  - سایز مستطیل 38X14 میلیمتر با در پوش - ساخت کشور ترکیه-تعداد در کارتن..

13,500تومان

مهر اتوماتیک سرداس 4312

مهر اتوماتیک سرداس 4312

مهر فشاری اتوماتیک سرداس  4312 - با درپوش - سایز مستطیل 18x47 میلیمترتعداد در کارتن 50 عدد..

15,000تومان

مهر اتوماتیک سرداس 4313

مهر اتوماتیک سرداس 4313

مهرفشاری اتوماتیک سرداس 4313 - سایز مستطیل 22*58 میلیمتر با در پوش- تعداد در کارتن 50 عدد..

16,000تومان

مهر اتوماتیک سرداس 4316

مهر اتوماتیک سرداس 4316

مهر اتوماتیک سرداس 4316 - سایز مستطیل 90*48 میلیمتر بدون درپوش قفل دار - این سایز جزء بزرگترین سایز ..

102,000تومان

مهر اتوماتیک سرداس 910

مهر اتوماتیک سرداس 910

مهر اتوماتیک سرداس 910 - سایز مستطیل 10x26.5 میلیمتر- بدون درپوش-تعداد در کارتن 50 عدد..

10,200تومان

مهر اتوماتیک سرداس 911

مهر اتوماتیک سرداس 911

مهر اتوماتیک سرداس 911 - سایز مستطیل 16*41 میلیمتر- بدون درپوش- تعداد در کارتن 50 عددمصارف مهرسازی..

12,000تومان

مهر اتوماتیک سرداس 912

مهر اتوماتیک سرداس 912

مهر اتوماتیک سرداش 912 - سایز مستطیل 18*50 میلیمتر- بدون درپوش-تعداد در کارتن 50 عدد..

13,700تومان

مهر اتوماتیک سرداس 913

مهر اتوماتیک سرداس 913

مهر اتوماتیک سرداس 913 - سایز مستطیل 22*58 میلیمتر- بدون درپوش-تعداد در کارتن 50 عدد - کاربرد مصارف ..

15,500تومان

مهر اتوماتیک موبی 260

مهر اتوماتیک موبی 260

مهر اتوماتیک موبي 260 -سایز مستطیل 58x40 میلیمتر بدون درپوش-تعداد در کارتن 30 عدد..

48,000تومان

مهر اتوماتیک موبی 50

مهر اتوماتیک موبی 50

پایه مهر فشاري اتوماتیک مبی 50 ساخت کشور ترکیه اندازه 30*70میلیمتر بدون درپوشتعداد در کارتن 30 عدد..

48,000تومان

مهر اتوماتیک موبی 60

مهر اتوماتیک موبی 60

پایه اتوماتیک موبی 60-مارک مبی استامپ ساخت کشور ترکیه اندازه 38*77 میلیمتر بدون درپوش-تعداد درکارتن..

54,000تومان

مهر اتوماتیک موبی c10

مهر اتوماتیک موبی c10

پايه مهر اتوماتيک با در پوش MobiStamp-C10 اندازه مستطیل 10*27 ميليمتر - کوچک ترین سایز مهر اتوماتیک..

14,000تومان

مهر اتوماتیک موبی c10A جاکلیدی دار

مهر اتوماتیک موبی c10A جاکلیدی دار

مهر اتوماتيك موبي جاکلیدی دار C10-A - سایز مستطیل 27X10 میلیمتر با در پوش-تعداد در کارتن 50 عدد..

16,000تومان

مهر اتوماتیک موبی c20

مهر اتوماتیک موبی c20

پايه مهراتوماتيك با درپوش MobiStamp-C20 اندازه مستطیل 14*38 ميليمترتعداد در کارتن 50 عددمصارف مهرسا..

16,000تومان

مهر اتوماتیک موبی c30

مهر اتوماتیک موبی c30

پايه مهر اتوماتيك با در پوشMobiStamp-C30 اندازه مستطیل 18*50 ميليمتر تعداد در کارتن 50 عدد..

18,000تومان

مهر اتوماتیک موبی c40

مهر اتوماتیک موبی c40

پايه مهر اتوماتيك با درپوش MobiStamp-C40 مستطيل اندازه 22*58 میلیمترتعداد در کارتن 50 عدد..

20,000تومان

مهر اتوماتیک موبی c45

مهر اتوماتیک موبی c45

مهر اتوماتیک موبي C45 -سایز 64x26 میلیمتر با درپوش-تعداد در کارتن 50 عدد..

33,000تومان

مهر اتوماتیک موبی c52

مهر اتوماتیک موبی c52

مهر اتوماتیک موبی استامپ c52 - سایز 45*25 میلیمتر -- در پوش دار-تعداد در کارتن 30 عدد..

33,000تومان

مهر اتوماتیک موبی c53

مهر اتوماتیک موبی c53

مهر فشاري اتوماتیک موبي استامپ C53- سايز 30*50 ميليمتر درپوش دار -تعداد درکارتن30 عدد..

35,000تومان

مهر اتوماتیک موبی c54

مهر اتوماتیک موبی c54

مهر اتوماتیک موبي C54 - سایز 50x40 میلیمتر با درپوش-تعداد در کارتن 30 عددمصارف مهرسازي..

52,000تومان

مهر اتوماتیک کلوپ  60قدرتی

مهر اتوماتیک کلوپ 60قدرتی

مهر اتوماتیك کلوپ 60 - سایز مستطیل  37x76 میلیمتر - بدون درپوش..

105,200تومان

مهر اتوماتیک کلوپ 20 با درپوش

مهر اتوماتیک کلوپ 20 با درپوش

مهر اتوماتیک کلوپ 20 با درپوش - سایز مستطیل 38x14 میلیمتر - با قابلیت چاپ تصویر روی بدنه استامپ و در..

36,000تومان

مهر اتوماتیک کلوپ 30 با درپوش

مهر اتوماتیک کلوپ 30 با درپوش

مهراتوماتیک کلوپ 30 با درپوش - سایز مستطیل 50x18 میلیمتر - با قابلیت چاپ تصویر روی بدنه استامپ و دار..

50,500تومان

مهر اتوماتیک کلوپ 35

مهر اتوماتیک کلوپ 35

مهر اتوماتیک کلوپ 35 - سایز مستطیل 30x50 میلیمتر..

93,600تومان

مهر اتوماتیک کلوپ 38

مهر اتوماتیک کلوپ 38

مهر اتوماتیک کلوپ 38- سایز مستطیل 56x33 میلیمتر - ساخت کشور اتریش..

89,800تومان

مهر اتوماتیک کلوپ 40 با درپوش

مهر اتوماتیک کلوپ 40 با درپوش

مهراتوماتیک کلوپ 40 با درپوش - سایز مستطیل 58x22 میلیمتر - با قابلیت چاپ تصویر روی بدنه استامپ و درج..

57,600تومان

مهر اتوماتیک کلوپ 50

مهر اتوماتیک کلوپ 50

مهر اتوماتیک کلوپ 50 - سایز مستطیل 30x69 میلیمتر - بدون درپوش - ساخت کشور اتریش..

93,600تومان

مهر اتوماتیک کلوپ 50 جدید

مهر اتوماتیک کلوپ 50 جدید

مهر اتوماتیک کلوپ 50 جدید - سایز مستطیل 30x69 میلیمتر - بدون درپوش ساخت کشور اتریش..

93,600تومان

مهر اتوماتیک کلوپ 54

مهر اتوماتیک کلوپ 54

مهر اتوماتیک کلوپ 54 - سایز مستطیل 50x40 میلیمتر - ساخت کشور اتریش..

97,200تومان

مهر اتوماتیک کلوپ 55

مهر اتوماتیک کلوپ 55

مهر اتوماتیک کلوپ 55 - سایز مستطیل 60x40 میلیمتر - ساخت کشور اتریش..

101,200تومان

مهر اتوماتیک کلوپ 60 جدید

مهر اتوماتیک کلوپ 60 جدید

مهر اتوماتیک کلوپ 60 جدید - سایز مستطیل 37x76 میلیمتر - بدون درپوش ساخت کشور اتریش..

105,200تومان

مهر اتوماتیک کلوپ C10 با درپوش

مهر اتوماتیک کلوپ C10 با درپوش

مهر اتوماتیک کلوپ C10 با درپوش - سایز مستطیل 27X10 میلیمتر - ساخت کشور اتریش..

36,000تومان

مهر اتوماتیک کلوپ C20 با درپوش

مهر اتوماتیک کلوپ C20 با درپوش

مهر اتوماتیک کلوپ C20 با درپوش - سایز مستطیل 38X14 میلیمتر..

36,000تومان

مهر اتوماتیک کلوپ C50 سری کامپکت

مهر اتوماتیک کلوپ C50 سری کامپکت

مهر اتوماتیک کلوپ C50 سری کامپکت(کامپکت به معنی جمع و جور و کوچک) بدون درپوش - سایز مستطیل 69X30 میل..

93,600تومان

مهر اتوماتیک کلوپ C60 سری کامپکت

مهر اتوماتیک کلوپ C60 سری کامپکت

مهر اتوماتیک کلوپ C60 سری کامپکت(کامپکت به معنی جمع و جور و کوچک) بدون درپوش - سایز مستطیل 76X37 میل..

105,200تومان

مهر اتوماتیک کلوپ e20

مهر اتوماتیک کلوپ e20

مهر اتوماتیک کلوپ e20 -بدون درپوش قفل دار - سایز مستطیل 38X14 میلیمتر..

28,800تومان

مهر اتوماتیک کلوپ e30

مهر اتوماتیک کلوپ e30

مهر اتوماتیک کلوپ e30 اکونومی -بدون درپوش قفل دار - سایز مستطیل 47X18 میلیمتر..

31,800تومان

مهر اتوماتیک کلوپ e40

مهر اتوماتیک کلوپ e40

مهر اتوماتیک کلوپ e40اکونومی -بدون درپوش قفل دار - سایز مستطیل 23X59 میلیمتر..

36,000تومان

مهر بدنه فلزی سرداس 5206

مهر بدنه فلزی سرداس 5206

مهر بدنه فلزی سرداس 5206 - سایز مستطیل 56*33 میلیمتر - ساخت کشور ترکیه..

90,000تومان

مهر بدنه فلزی سرداس 5208

مهر بدنه فلزی سرداس 5208

مهر بدنه فلزی سرداس 5208 - سایز مستطیل 68*47 میلیمتر - ساخت کشور ترکیه..

110,000تومان

مهر بدنه فلزی سرداس sirdas 5207

مهر بدنه فلزی سرداس sirdas 5207

مهر بدنه فلزی سرداس 5207 sirdas- سایز مستطیل 60*40 میلیمتر - ساخت کشور ترکیه..

95,000تومان

مهر بدنه فلزی کلوپ 2100

مهر بدنه فلزی کلوپ 2100

مهر بدنه فلزی کلوپ 2100 - سایز مستطیل 24*41 میلیمتر-ساخت کشور اتریش - دارای بدنه ضد باکتری..

153,600تومان

مهر بدنه فلزی کلوپ 2300

مهر بدنه فلزی کلوپ 2300

مهر بدنه فلزی کلوپ 2300 - سایز مستطیل 30*45 میلیمتر-ساخت کشور اتریش - دارای بدنه ضد باکتری..

155,600تومان

مهر بدنه فلزی کلوپ 2400

مهر بدنه فلزی کلوپ 2400

مهر بدنه فلزی کلوپ 2400 - سایز مستطیل 27*58 میلیمتر-ساخت کشور اتریش - دارای بدنه ضد باکتری..

171,900تومان

مهر بدنه فلزی کلوپ 2600

مهر بدنه فلزی کلوپ 2600

مهر بدنه فلزی کلوپ 2600 - سایز مستطیل 37*58 میلیمتر-ساخت کشور اتریش - دارای بدنه ضد باکتری..

170,800تومان

مهر بدنه فلزی کلوپ 2800

مهر بدنه فلزی کلوپ 2800

مهر بدنه فلزی کلوپ 2800 - سایز مستطیل 49*68 میلیمتر-ساخت کشور اتریش - دارای بدنه ضد باکتری..

232,200تومان

مهر ساز خود باشید ( حروف چین )S884

مهر ساز خود باشید ( حروف چین )S884

مهر ساز خود باشید با حروف و اعداد فارسی-- شاینی S884 سایز 58*22 میلیمتر--به راحتی میتوانید مهر خود ر..

145,000تومان

مهراتوماتیک شايني S826

مهراتوماتیک شايني S826

مهر اتوماتيك مستطيل شايني S826 - سایز 41*24 - بدون در پوش ..

71,000تومان

مهراتوماتیک شايني s827

مهراتوماتیک شايني s827

مهر اتوماتیک شايني s827سایز 50*30 میلیمتر- بدون در پوش..

87,900تومان

مهراتوماتیک شايني s828

مهراتوماتیک شايني s828

مهر اتوماتیک شايني s828 سایز مهر 56*33 میلیمتر--بدون در پوش..

98,700تومان

مهراتوماتیک شايني s829

مهراتوماتیک شايني s829

مهر اتوماتیک شايني s829 سایز مهر 64*40 میلیمتر - بدون در پوش..

108,300تومان

مهراتوماتیک شايني S830

مهراتوماتیک شايني S830

مهر اتوماتیک شاینی S-830-- اندازه 38*75 میلیمتر بدون درپوش..

116,700تومان

مهراتوماتیک شايني s841

مهراتوماتیک شايني s841

مهراتوماتیک شايني s841  سایز 10*26 میلیمتر-بدون در پوش- تعداد در کارتن 12 عدد..

35,000تومان

مهراتوماتیک شايني s842

مهراتوماتیک شايني s842

مهراتوماتیک شايني s842- بدون درپوش سایز 14*38 میلیمتر-تعداد در کارتن 12 عدد..

35,000تومان

مهراتوماتیک شايني s843

مهراتوماتیک شايني s843

مهراتوماتیک شايني s843- سایز 18*47 میلیمتر -بدون درپوش- تعداد در کارتن 12 عدد..

47,000تومان

مهراتوماتیک شايني s844

مهراتوماتیک شايني s844

مهراتوماتیک شايني shiny s844 - با درپوش - سایز 22*58- تعداد در کارتن 12 عدد..

55,500تومان

مهراتوماتیک شايني تاریخ دار S826D

مهراتوماتیک شايني تاریخ دار S826D

استامپ سرخود تاریخ دار فارسی شاینی S826D-IR - اندازه ژلاتین قابل نصب 24*41..

108,000تومان

مهراتوماتیک شاینی تاریخ دار S827D

مهراتوماتیک شاینی تاریخ دار S827D

مهر اتوماتیک شاینی تاریخ دار S827D سایز 50*30 میلیمتر همراه جای ژلاتین و تاریخ..

0تومان

نمایش 1 تا 96 از 96 (1 صفحه)
logo-samandehi